НОВИНИ    
 
 
 

21/04/2016

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

"ТОНИ - К" ЕООД

област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул.Тракия № 48 ЕИК 115749476

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изпълнение на тръбен кладенец, водата от който ще се ползва за оросяване на зелени площи, храсти и дървета на бъдеща многофункционална спортна зала в град Пловдив, при "ТОНИ - К" ЕООД.

Възложител по инвестиционното предложение е "ТОНИ - К" ЕООД, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул.Тракия № 48, ЕИК 115749476

Управляващ "ТОНИ - К" ЕООД - Антон Василев Кьосев.

Инвестиционното предложение е ново. В обхвата на обекта на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или с друг план дейности. Местоположение на участъка: проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот ПИ 56784.522.361 по кадастрална карта на град Пловдив.

Извън предмета на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси по време на експлоатацията. Не се очаква генериране на отпадъци.

За контакти: Йордан Хамборлийски - 0878 191919

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Пловдив, бул.Марица № 122,

e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg